نمرات امتحان

عنواندرسدانشگاهتاریخ درج
text نمرات پرسش کتبی شماره 2 - فصل دوم و سوم #Cبرنامه سازی 1 ( #C ) هنرستان فنی حرفه ای آسیه - نمونه دولتی 14 بهمن 1393
text نمرات پرسش کتبی شماره 1 - فصل اول #Cبرنامه سازی 1 ( #C ) هنرستان فنی حرفه ای آسیه - نمونه دولتی 3 بهمن 1393
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم